Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

Začíná obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad je dlouhodobě ve špatném stavu a o jeho proměně se mluví už více než dvacet let. Letos ale započne jeho proměna.

Projekt, jehož financování schválila Rada hl. m. Praha v srpnu 2022, jako akci č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, a který bude hlavní město také financovat, navrhl architektonický atelier MCA.

Současná podoba/stav

Jiřák je jedním z nejvyužívanějších náměstí na Trojce, ale jeho současný stav, kterého nabyl postupnými nesystematickými úpravami probíhajícími už od sedmdesátých let, nevyhovuje jeho vytížení. Také úprava parku nebyla od doby jeho vzniku dokončena v jednotném konceptu, což se má nyní změnit.

Časový harmonogram

 • Termín zahájení prací je leden 2024

 • Obnova náměstí potrvá 33 měsíců

 • Stavba bude probíhat v dílčích etapách

 • Bude zachovaná hlavní prostupnost náměstím, vstup ke kostelu a chod základní školy

 • Farmářské trhy v případě, že nebudou jakkoliv brzdit stavbu, se budou během obnovy na náměstí přesouvat podle stavebních etap

Co se má stát?

 • Vysázení nových stromů a zeleně, celý prostor se oddělí od frekventovaných komunikací alejí stromů s akcentem předprostoru kostela

 • Vznikne větší předprostor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

 • Vybudování závlahového systému

 • Zabudování retenční nádrže a akumulační nádrže pro přívalovou vodu, do které se bude svádět voda ze střechy kostela

 • Počítá se s prostorem pro tradiční tržiště, trhy se přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí

 • Obnova a rozšíření dětského hřiště – bude doplněné o nové herní prvky a vodní atrakce a oplocené živým plotem s integrovanými skrytými zábranami proti vniknutí psů

 • Kašna se zachová, upraví a zrekonstruuje se její technologie

 • Zóna před ZŠ bude kompletně zrekonstruována, veškeré práce budou probíhat v období letních prázdnin

 • Vstup do metra bude nově bezbariérový (není součástí akce č. 45568)

 • Zlepší se průchodnost náměstí i bezpečnost obyvatel

Cíl proměny

Cílem obnovy náměstí je vytvoření adekvátního důstojného předprostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, vytvoření kvalitního pobytového veřejného prostranství, zvýšení pěší prostupnosti náměstí, zvýšení pobytové atraktivity místa a zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší „náměstí“ jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů.

Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch včetně vybudování retenční a akumulační nádrže. Obnova řeší kompletní plochu náměstí včetně technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí a přilehlou ulici Lucemburská.

Povrch náměstí

Stávající živičné povrchy se vybourají a nahradí dlažbou (různých rozměrů a barevnosti dle toho, kde se nachází vozovka × chodník), povrch náměstí se zadláždí dlažbou s propustným štěrkovým podložím nebo příjemným, kvalitním mlatem se schopností zadržování a odparu vody. Zpevněná plocha před kostelem bude z velkoformátové dlažby.

Výsadba stromů

Ve skladbě výsadeb budou z velké části zastoupeny především platany, protože se jedná o druh, který velmi dobře odolává současným klimatickým změnám. Vysází se také javory, habry, břestovce, ambroně, duby, lípy, okrasné třešně a jerlíny. Bude také ošetřen a zachován starý oblíbeny morušovník v severozápadní oblasti blízko základní školy.

 • Stromy ke kácení cca: 50 ks — stromy se vykácí především ze zdravotních důvodů

 • Stromy dosadby cca: 140 ks

 • Stromy před/po rekonstrukci ca: 150/240

Závlahový systém

Trávníky jsou dominantním plošným prvkem náměstí, avšak jsou ve velmi špatné kvalitě. Trávník trpí v letních měsících přísušky, vykazuje klasické popálení psí močí, místy poškození hrabáním a je nerovný. Hospodaření vodou bude zajištěné akumulační nádrží na čistou dešťovou vodu ze střech kostela, která se využije k zálivce. Voda z povrchů bude v nové výsadbě přiváděna ke kořenům do absorpčního prostředí speciálního substrátu s biouhlím. Skladba trávníků je navržená tak, aby odolávala aktuálním změnám klimatu a pobytové zátěži.

Kašna

Kašna se upraví a zrekonstruuje se její technologie. Vzhledem k nepobytovému charakteru kašny z hlediska bezpečnosti bude posílený požadovaný pobytový charakter vodního prvku a okolního prostranství.

Dětské hřiště

Dětské hřiště se kompletně zrekonstruuje, výrazně zvětší a doplní o nové herní prvky. Bude také oplocené živým plotem s integrovanými skrytými zábranami proti vniknutí psů. Herní prvky budou masivní dřevěné s drobným podílem oceli a s minimálním podílem plastu. Povrch dětského hřiště se vysype borovými štěpkami s atestací pro dětská hřiště.

Trhy

Je snaha zachovat trhy i během rekonstrukce a podle etapizace stavby je případně přesouvat na jiná vyhrazená místa. Trhy se trvale přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí.

Bezpečnost

Na stavbě bude koordinátor BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob při provádění, ani při následném užívání.
Zóna před ZŠ — otázka bezpečnosti
Zóna před ZŠ bude také kompletně zrekonstruována. Je počítáno s tím, že veškeré práce budou probíhat v období letních prázdnin, aby nedocházelo k omezování provozu školy.
Parkování v okolí
Úpravy parku na náměstí Jiřího z Poděbrad nevykazují samostatné nároky na řešení dopravy v klidu. Počet stání se v podstatě nezmění, dochází pouze ke stavební úpravě jednotlivých stání na komunikacích, zejména na severní straně náměstí s cca 37 podélnými stáními a 7 kolmých stání v začátku Laubovy ulice. V prostoru před základní školou není stání povoleno.

Realizováno

 • Vytvoření povrchového přechodu křižovatky Vinohradská–Slavíkova

V rámci revitalizace náměstí se již opravovala i s ním sousedící frekventovaná ulice Vinohradská. Zde došlo k doplnění chybějících přechodů, odstranění zábradlí, propojení náměstí Jiřího z Poděbrad se sady Svatopluka Čecha, vznikly bezbariérové zastávky, vysázely se chybějící stromy a umístily se nové koše, lavičky, pítka a stojany na kola. Ulice se také stala přívětivější pro cyklisty.

Historie

Náměstí čeká na svoji revitalizaci už od roku 2000, kdy byla uspořádaná architektonická soutěž na jeho novou podobu a byl vybraný vítězný návrh. Nyní už má projekt stavební povolení. V říjnu roku 2021 bylo podepsáno memorandum s hl. m. Prahou, kde je uveden závazek magistrátu tento projekt převzít a na náklady Prahy jej realizovat.

Zapojení veřejnosti

Do návrhu konečné podoby náměstí byla zapojena i veřejnost, která se mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci městské části Praha 3 s Institutem plánování a rozvoje. Na základě připomínek veřejnosti se rozhodlo o zachování kašny, s níž se v původním soutěžním návrhu nepočítalo a která projde technologickou modernizací.

Často kladené dotazy

Proč bude revitalizace trvat 33 měsíců a proč je tak drahá?

 • Akce č. 45568 je plánovaná na 33 měsíců, což vychází z projektové dokumentace akce. Důvodem je rozsah a význam celé akce spojený s koordinací s ostatními stavbami (stavba bezbariérového vstupu do metra, provoz školy, kostela atd.) včetně limitů území a dalšími technickými specifikami akce. Pro zachování prostupnosti území bude akce realizována po dílčích etapách. Náklady akce vycházejí z veřejné soutěže na výběr zhotovitele, který byl vybrán na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Proč se na parku nepracuje zároveň s rekonstrukcí zastávky metra?

 • Na projektech pracují různí investoři — investorem obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad je hlavní město Praha a investorem opravy metra Dopravní podnik hl. m. Prahy. Mimo jiného se jedná o náročnou přípravu jednotlivých akcí.

Bude na dětském hřišti plachta k zastínění?

 • V rámci akce č. 45568 je zastínění hřiště uvažováno především přirozeným způsobem – objekt kostela, nově vysazené stromy. MČ Praha 3 zvažuje o umístění doplňkového umělého zastínění.


Dotazy k obnově náměstí Jiřího z Poděbrad (akce č. 45568) směřujte na email: info@praha.eu
 
Dotazy k rekonstrukci metra na nám Jiřího z Poděbrad směřujte na infolinku Dopravního podniku hlavního města: 296 19 18 17

Sdílet:

Vendula Kryštofová

11. 01. 2024

Login